PRAVA ENIGMA Gdje završi divljač koja strada u prometu? Policija, lovci i cestari kažu da nemaju pojma

Sve to, upozoravaju lovci, može dovesti do zlouporabe mesa divljači


Autor: podravski.hr — 12.04.2018. / 7:29 Aktualno

ILUSTRACIJA/Motociklist je poginuo na mjestu nesreće

Već duže vrijeme lovačke udruge pitaju se tko je odgovoran za zbrinjavanje ozlijeđene ili uginule divljači koja je stradala u prometnoj nesreći. Ta problematika očito nije dobro riješena te nije do kraja ustanovljeno tko smije, a tko ne smije preuzeti meso divljači nakon što je životinja stradala.
Lovačka društva, iako nisu odgovorna za divljač koja se kreće po prometnicama, dobivaju zahtjeve za odštetu za nastalom štetom kod naleta divljači na vozila. Iako prometnice nisu sastavni dio lovišta, praksa je da se za nastalu štetu tereti baš lovačka društva koja imaju lovišta pokraj prometnica gdje se nesreća dogodila.
Ranije je bila praksa da je divljač koja je stradala bila je zbrinuta putem lovačkih društava koja su je mogla koristiti kako su htjela. No, kako su lovačka društva tumačenjem Ministarstva poljoprivrede postala nenadležna za stradalu divljač izvan lovišta, policija o nesreći s divljači više ne obavještava lovačka društva.
– Divljač se zaštićuje i lovi u skladu s Programom zaštite divljači (koji moraju provoditi jedinice lokalne samouprave) na površinama izvan lovišta i na kojima nije moguće ustanoviti lovište, a na površinama u lovištu divljač se zaštićuje i lovi u skladu s lovno-gospodarskom osnovom kako je propisano Zakonom o lovstvu – tumačenje je Ministarstva poljoprivrede.
– Ukratko, na javnim površinama izvan lovišta (a prometnica je svakako takva površina) za lešine životinja nadležne su jedinice lokalne samouprave koje su dužne donositi i provoditi akte o rješavanju takvih situacija – stav je Ministarstva poljoprivrede.
No, tu nastaje sljedeći problem: gradovi u našem okruženju tek su u proceduri izrade Programa zaštite divljači koji regulira postupanje s divljači izvan lovišta, a općine nisu još niti u toj fazi. Sve to, upozoravaju lovci, može dovesti do zlouporabe mesa divljači, koje na taj način može biti stavljeno u promet na nedopuštene načine.
Naime, kako jedinice lokalne samouprave nemaju podzakonskim odredbama riješeno pitanje o postupanju sa stradalom divljači, nastaje zrakoprazan prostor, koji, boje se u lovačkim društvima, pojedinci iskorištavaju. (md)
FOTO: NIKOLA WOLF