PROMO: Komunalac daje u zakup drvene ‘kućice’ na gradskoj tržnici

Podravski favicon - Podravina i Prigorje - Koprivnica - Križevci - Đurđevac - Ludbreg - Aktualne vijesti - Zanimljivosti - Fotogalerije

Gradsko komunalno poduzeće

KOMUNALAC d.o.o.

Mosna ulica 15

48000 Koprivnica

OIB: 41412434130

Na temelju članka 7. i 8. Pravilnika o tržnom redu (Glasnik Grada Koprivnice broj: 5/04, 3/08, 1/09, 3/09 i 2/12) i Odluke Uprave broj: 8617/19  od 9. kolovoza 2019. godine, Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC d.o.o. Koprivnica, raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnih prostora – drvenih štandova zatvorenog tipa

na Gradskoj tržnici Koprivnica

I. Zakupodavac

KOMUNALAC d.o.o., Koprivnica, Mosna ulica 15, OIB:41412434130, tel: 048/ 251- 833, fax: 048/251-898, e-mail: info@komunalac-kc.hr

II. Predmet zakupa

Predmet zakupa su poslovni prostori – drveni štandovi zatvorenog tipa u vlasništvu Gradskog komunalnog poduzeća KOMUNALAC d.o.o. Koprivnica koje se nalaze na Gradskoj tržnici Koprivnica, i to sljedeći drveni štandovi:

 • štandovi od rednog broja 2 do 9, pojedinačne veličine od 12,90 m2 do 15,60 m2  
 • štandovi od rednog broja 10 do 24, pojedinačne veličine od  20 m2  
 • štandovi od rednog broja 32 do 43, pojedinačne veličine od 16 m2 do  20 m2 i
 • štandovi od rednog broja 49 do 60, pojedinačne veličine od 16 m2

III. Zakupnina

Početna zakupnina iznosi:

 • za štandove od rednog broja 2 do 9              85,00 kn/m2 + PDV mjesečno
 • za štandove od rednog broja 10 do 24          80,00 kn/m2 + PDV mjesečno  
 • za štandove od rednog broja 32 do 43          80,00 kn/m2 + PDV mjesečno  i
 • za štandove od rednog broja 49 do 60          65,00 kn/m2 + PDV mjesečno.

Ponuđeni neto iznos mjesečne zakupnine (iznos bez PDV-a) ne može biti manji od početnog iznosa zakupnine.

U slučaju da ponuditelj ponudi zakup za 4 (četiri) i više poslovna prostora – drvena štanda odobrava se popust na 3. poslovni prostor – drveni štand u iznosu 25% ponuđene neto zakupnine i 4. i svaki sljedeći poslovni prostor – drveni štand u iznosu 50% ponuđene neto zakupnine.

Popusti prethodno navedeni se primjenjuju po načelu najveći popust na najjeftiniju ponuđenu neto zakupninu.

Mjesečni iznos zakupnine obuhvaća i pravo korištenje izložbenog prostora ispred štanda u dužini pročelja zakupljenog štanda i širine do žute oznake.

Mjesečni iznos zakupnine ne sadrži troškove odvoza otpada i troškove struje, za što je zakupnik dužan plaćati mjesečni paušalni iznos od 100,00 kn/štandu (uvećano za PDV).

Ponuditelj je dužan uplatit jamčevinu u iznosu ponuđene jednomjesečne zakupnine. Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Komunalca, IBAN HR56 2386 00211005 08591 ili na blagajni Komunalca, Mosna ulica 15, Koprivnica. Jamčevina se ili vraća u slučaju da ponuda ne bude prihvaćena ili uračunava u zakupninu u slučaju da dođe do sklapanja ugovora o zakupu.

IV. Vrijeme trajanja zakupa

Štandovi se daje u zakup na određeno vrijeme do najviše 5 godina.

Zakupodavac ima pravo otkazati ugovor o zakupu u svako doba uz otkazni rok od 90 (devedeset) dana od dana dostave otkaza drugoj ugovornoj strani, ali ugovor na temelju otkaza ne može prestati prije isteka 3 (tri) godine od dana početka primjene ugovora.

V. Rok za dostavu ponuda

Zatvorene i zapečaćene omotnice s ponudom mogu se predati neposredno na adresi zakupodavca KOMUNALAC d.o.o., Mosna ulica 15, Koprivnica, svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, ili poslati poštom preporučeno na adresu KOMUNALAC d.o.o., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica. Omotnica mora biti s naznakom «ZA NATJEČAJ – DRVENI ŠTANDOVI ZATVORENOG TIPA – NE OTVARATI ».

Neposredno predane omotnice s ponudom ili one poslane poštom moraju stići u sjedište zakupodavca Mosna ulica 15, Koprivnica zaključno do 23. kolovoza 2019. godine do 13.00 sati.

U prostorijama KOMUNALAC d.o.o., Mosna ulica 15, Koprivnica, dana  23. kolovoza 2019. godine u 13.00 sati započet će postupak javnog otvaranja ponuda kojeg će provoditi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora – drvenih štandova zatvorenog tipa, uz nazočnost zainteresiranih ponuditelja ili njihovih opunomoćenika.

Ponude pristigle u sjedište zakupodavca nakon navedenog roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i vratit će se neotvorene ponuditelju.

VI. Uvjeti za davanje u zakup poslovnih prostora – drvenih štandova zatvorenog tipa

 1. Pravo na podnošenje ponude imaju pravne i fizičke osobe koje imaju registriranu djelatnost u Republici Hrvatskoj ili registriranu podružnicu u Republici Hrvatskoj.
 • Poslovni prostor – drveni štandovi zatvorenog tipa daje se u zakup u postojećem „VIĐENOM STANJU“ kojeg svaki zainteresirani ponuditelj može razgledati na zahtjev svaki radni dan od 7.00 do 14.00 sati, uz prethodnu najavu na telefon 048 621 392.
 •   Ulaganja u poslovni i skladišni prostor

          Zakupniku je radi privođenja namjeni dozvoljeno ulagati u prostor na sljedeći način:

 1. Ulaganja u obnovu kao što je npr. bojanje zidova, promjena rasvjetnih tijela, manji zahvati u prostoru, zakupnik može poduzeti bez suglasnosti zakupodavca.
 2. Ulaganje u prilagodbu poslovnog i skladišnog prostora potrebnog za zadovoljavanje minimalnih tehničkih uvjeta za obavljanje djelatnosti obavit će zakupnik.

Ulaganja u rekonstrukciju postojećeg prostora nisu dopuštena zakupniku.

ULAGANJE ZAKUPNIKA U POSLOVNI I SKLADIŠNI PROSTOR ZA CIJELO VRIJEME TRAJANJA ZAKUPA NEMA UTJECAJA NA IZNOS ZAKUPNINE POSLOVNOG PROSTORA NITI ZAKUPNIK MOŽE IZNOS ULAGANJA KASNIJE POTRAŽIVATI OD ZAKUPODAVCA.

 • Način plaćanja

Zakupnik je dužan platiti zakupninu najkasnije u roku od 15 dana po dostavljenom računu, u iznosu prema ponudi, na žiro-račun Komunalac  d.o.o., Mosna ulica 15, Koprivnica broj – HR5623860021100508591 otvoren kod Podravske banke d.d. Koprivnica.

 • Obveze zakupnika

Osim zakupnine, zakupnik se obvezuje plaćati mjesečni paušalni iznos od 100,00 kn/štandu (uvećano za PDV).

Prije početka obavljanja djelatnosti u zakupljenom poslovnom prostoru, zakupnik je dužan o svom trošku ishoditi sve uvjete, suglasnosti te potrebnu dokumentaciju prema važećim propisima.

Zakupnik ne može poslovni prostor dati u podzakup bez prethodne pisane suglasnosti zakupodavca.

 • Zaključenje ugovora o zakupu

Ugovor o zakupu zaključit će se u roku od deset dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Zakupnik je prije zaključenja ugovora dužan dostaviti zakupodavcu bjanko zadužnicu koja pokriva dvostruki iznos mjesečne zakupnine.

 • Raskid ugovora o zakupu

Zakupodavac može raskinuti Ugovor s trenutnim učinkom ako Zakupnik ne izvršava svoje obveze utvrđene Ugovorom ili Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, a naročito ukoliko Zakupnik:

 1. ne plati 2 (dvije) rate zakupnine uzastopno;
 2. u Poslovnom prostoru obavlja djelatnosti suprotno uvjetima iz Javnog natječaja;
 3. i poslije pisane opomene Zakupodavca koristi Poslovni prostor protivno Ugovoru ili mu nanosi znatniju štetu koristeći ga bez dužne pažnje;
 4. pri obavljanju djelatnosti u poslovnom prostoru narušava ugled Zakupodavcu;
 5. daje poslovni prostor u podzakup bez suglasnosti Zakupodavca.
 • Ugovorna kazna

Mjesečni iznos zakupnine obuhvaća i pravo korištenje izložbenog prostora ispred štanda u dužini pročelja zakupljenog štanda i širine do žute oznake. U slučaju da Zakupnik bez posebnog pravnog temelja i suglasnosti Zakupodavca proširi izložbeni prostor izvan prostora na koji ima pravo temeljem Ugovora o zakupu, Zakupnik je obvezan platiti ugovornu kaznu u iznosu dvostruke zakupnine za m2 zakupa poslovnog prostora po danu neurednog ispunjenja ugovora proširenjem izložbenog prostora izvan prostora na koji ima pravo temeljem Ugovora o zakupu, a najviše do 1.000,00 kn mjesečno.

VII. Sadržaj ponude

Ponuda sadrži: ime i prezime/naziv, adresu i OIB pravne ili fizičke osobe koja se natječe, jasno naznačen novčani iznos koji se nudi povrh početnog iznosa zakupnine ili ukupni najviši iznos mjesečne zakupnine koja se nudi, brojkom i slovima (bez PDV-a).

Ponuditelji su uz ponudu dužni dostaviti dokaze sposobnosti kako slijedi:

 1. Izvadak iz sudskog registra ili Izvadak iz obrtnog registra ne stariji od 6 mjeseci od dana podnošenja ponude, iz kojih mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti
 2. Dokaz o plaćenoj jamčevini
 3. Ovjeren BON-2 ili SOL-2 ne stariji od 30 dana od dana objave ovog natječaja
 4. Potvrdu o podmirenju svih dospjelih obveza prema Komunalcu d.o.o. Koprivnica na dan podnošenja ponude (informacije na telefon 251-860 gđa. Jakupec),
 5. Potvrdu izdanu od Porezne uprave o nepostojanju poreznog duga,
 6. Potvrde o statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članovima uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz domovinskog rata za osobe koje se pozivaju na pravo prvenstva iz točke VIII.  Natječaja,
 7. Potvrdu o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata za osobe koje se pozivaju na pravo prvenstva iz točke VIII. Natječaja,
 8. Potvrdu o statusu dragovoljca iz Domovinskog rata za osobe koje se pozivaju na pravo prvenstva iz točke VIII. Natječaja,
 9. Potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata s navedenim vremenom sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske za osobe koje se pozivaju na pravo prvenstva iz točke VIII. Natječaja,
 10. Potvrdu o braniteljsko-socijalnim radnim zadrugama za obavljanje registrirane djelatnosti koje su evidentirane u evidenciji braniteljskih socijalno radnih zadruga koju vodi Ministarstvo branitelja ili koje su korisnice poticaja Ministarstva branitelja a pozivaju se na pravo prvenstva iz točke VIII. Natječaja,
 11. Potvrdu da su djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata a pozivaju se na pravo prvenstva iz točke VIII. Natječaja,
 12. Potvrdu o osobama koji su korisnici obiteljske mirovine u smislu odredaba Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. 121/17.) koji nisu obuhvaćeni ranijim točkama Natječaja a pozivaju se na pravo prvenstva iz točke VIII. Natječaja,
 13. Izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da u zakupu nemaju drugi poslovni prostor za fizičke osobe (obrtničku djelatnost) ili braniteljske zadruge koje su kao takve određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. 121/17.) a pozivaju se na pravo prvenstva iz točke VIII. Natječaja.

VIII. Kriterij odabira najpovoljnije ponude

Kriterij odabira najpovoljnije ponude, uz uvjet da ponuditelj zadovoljava uvjete natječaja, je najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

Neće se razmatrati ponude ponuditelja koji imaju neizmirenih dospjelih obveza prema Komunalcu d.o.o. Koprivnica, te ponude koje nisu potpune ili ne ispunjavaju ostale uvjete natječaja.

Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju:

 1. za fizičke osobe (obrtničku djelatnost) imaju osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ako ispunjavaju uvjete natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnin; i
 2. trenutni korisnik poslovnog prostora ako ispunjava uvjete natječaja i prihvati najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu, sklapanje ugovora ponudit će se redom prvom sljedećem ponuditelju koji je ponudio prvu nižu zakupninu.

Ukoliko pristignu dvije najbolje identične potpune ponude ponuditelja koje ispunjavanju uvjete natječaja, s istim ponuđenim iznosom zakupnine, takvi ponuditelji bit će pozvani da do slijedećeg radnog dana od otvaranja ponuda do 13.00 sati dostave pismenu dopunu ponude na isti način za podnošenje ponude kao što je određeno točkom V. natječaja.

Za pristigle dopune ponuda provest će se postupak javnog otvaranja dopuna  ponuda kojeg će provesti Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora – drvenih štandova zatvorenog tipa, uz nazočnost zainteresiranih ponuditelja ili njihovih opunomoćenika.

IX. Način i rok priopćavanja odabira

Ponuditelji će o odabiru najpovoljnije ponude biti obaviješteni u roku od sedam dana od dana javnog otvaranja ponuda.

KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA ZADRŽAVA PRAVO NE ODABRATI NITI JEDNU PONUDU TE U TAKVOM SLUČAJU NEMA NIKAKVE OBVEZE PREMA PONUDITELJIMA.

X. Objava natječaja

Natječaj se objavljuje na web stranici www.komunalac-kc.hr, te u tiskanom izdanju Podravskog lista.

XI. Dodatne informacije

Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravi tržnice KOMUNALAC d.o.o., Ulici Đure Estera 1/A, 48000 Koprivnica, tel: 048 621 392, e-mail: info@komunalac-kc.hr, osoba za kontakt: Mirjana Smolek Potočnik.

Koprivnica, 8. kolovoza 2019.

                                                                                      KOMUNALAC d.o.o. Koprivnica

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Eurojackpot 5+0 pogođen u Ludbregu

U 44. kolu igre Eurojackpot dobitak od 370.460,46 kuna osvojen je u Ludbregu. Listić je uplaćen na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije. Ovakvih 5+0 dobitaka bilo

Položili vijence za poginule branitelje

U povodu obilježavanja godišnjice početka operacije Orkan te blagdana Svih svetih i Dušnog dana, kod Spomenika hrvatskoj slobodi u Koprivnici položeni su vijenci i zapaljene

Upišite pojam koji želite pretraživati

Na našoj stranici koristimo kolačiće (cookies) kako bismo Vam mogli pružati usluge, koje bez upotrebe kolačića ne bismo bili u mogućnosti pružati. Nastavkom korištenja stranice suglasni ste s korištenjem kolačića. PRAVILA PRIVATNOSTI